jak jedwab spa pokaz zdjęć
powrót do strony głównej

UWAGA: NOWY ADRES!

Od 15 listo­pada zapra­szamy do salonu przy ulicy Pira­mo­wi­cza 4

O nas

Zapra­szamy do ucieczki od pośpie­chu i stresu do świata spa, gdzie prze­pla­tają się zapa­chy, kolory, dźwięki i dotyk, wszystko by przy­wró­cić wewnętrzną har­mo­nię, ener­gię życiową i wspa­niały wygląd.

 

Uwaga poświę­cona każ­dej chwili, każ­demu dro­bia­zgowi, przy­jem­ność dawa­nia, gabi­nety gwa­ran­tu­jące wyci­sze­nie i intym­ność, syner­gia pomię­dzy róż­nymi rodza­jami zabie­gów, eks­klu­zywne marki kosme­ty­ków i sprzęt o wysoko zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii dają widoczne i potwier­dzone rezultaty.

 

Nie myśl o niczym kon­kret­nym, naucz się nie spie­szyć, odzy­skaj spo­kój, spodo­baj się sobie, pod­daj się zmy­sło­wo­ści doznań…

 

Dys­po­nu­jąc kosme­ty­kami zawie­ra­ją­cymi esen­cję natury połą­czoną ze zdo­by­czami kosme­to­lo­gii i der­ma­to­lo­gii oraz pogłę­bianą nie­ustan­nie wie­dzą tera­peu­tów, ofe­ru­jemy nie­po­wta­rzalne pro­gramy zabiegów:

 

DIBI (Divi­sione Biotechnological)

to kom­pletne pro­gramy pie­lę­gna­cji urody. Połą­cze­nie zaawan­so­wa­nych bio­tech­no­lo­gicz­nie kosme­ceu­ty­ków z mezo­te­ra­pią bez­i­głową gwa­ran­tuje spek­ta­ku­larne efekty w walce z pro­ble­mami skóry i nie­do­sko­na­ło­ściami ciała.

 

IMAGE Skin­care

znaj­duje się w czo­łówce ame­ry­kań­skiej listy naj­bar­dziej sku­tecz­nych pre­pa­ra­tów z grupy kosme­ceu­ty­ków. Zało­że­niem twó­ców marki było stwo­rze­nie sil­nych pre­pa­ra­tów, docie­ra­ją­cych do głęb­szych warstw naskórka. Pod­sta­wo­wym zada­niem pre­pa­ra­tów IMAGE Skin­care jest spły­ce­nie zmarsz­czek, napra­wia­nie uszko­dzeń wywo­ła­nych pro­mie­nio­wa­niem UV, utrzy­ma­nie opty­mal­nego poziomu nawil­że­nia oraz sty­mu­la­cja pro­ce­sów odnowy naskórka.

 

iS CLINICAL

to eks­klu­zywna marka kosme­ceu­ty­ków, stwo­rzona przez ame­ry­kań­skie labo­ra­to­rium Inno­va­tive Skin­care. Pre­pa­raty iS CLINICAL mają sze­ro­kie spek­trum dzia­ła­nia, pozwa­la­jące na odmła­dza­nie skóry, walkę z uciąż­li­wymi prze­bar­wie­niami, trą­dzi­kiem. Zabiegi iS CLINICAL dają rewe­la­cyjne efekty. Do entu­zja­stów marki należy wiele gwiazd Hol­ly­wood, takich jak Halle Berry, Bey­once, Renee Zel­l­we­ger, Gwy­neth Paltrow.

 

Der­ma­qu­est Skin Therapy

to ame­ry­kań­skie labo­ra­to­rium, które efek­tyw­nie przy­czy­niło się do osią­gnię­cia postępu w pie­lę­gna­cji skóry. W for­mu­łach zabie­gów sto­so­wane są wyse­lek­cjo­no­wane, sil­nie skon­cen­tro­wane, dzia­ła­jące syner­gicz­nie sub­stan­cje aktywne. Labo­ra­to­rium wyko­rzy­stuje tech­no­lo­gię komó­rek macie­rzy­stych pocho­dze­nia roślin­nego — aby dzia­łać rege­ne­ra­cyj­nie i prze­ciw­za­pal­nie oraz tech­no­lo­gię lipo­so­mów — aby dotrzeć do naj­głęb­szych warstw skóry.

 

Dec­leor

to marka spe­cja­li­zu­jąca się w dzie­dzi­nie aro­ma­te­ra­pii. Zabiegi aro­ma­te­ra­peu­tyczne inspi­ro­wane wyjąt­ko­wym połą­cze­niem ener­gii olej­ków ete­rycz­nych i natu­ral­nych skład­ni­ków aktyw­nych zapew­niają sku­tecz­ność i dobre samo­po­czu­cie, potę­go­wane przez wiele dopra­co­wa­nych gestów, nada­ją­cych urok każ­dej chwili zabiegu.

 

Thal­mer

to marka zabie­gów przy­wo­łu­ją­cych ducha morza, wyko­rzy­stu­ją­cych wyjąt­kową efek­tyw­ność mor­skich skład­ni­ków aktyw­nych. To holi­styczna kon­cep­cja pie­lę­gna­cji, łącząca czło­wieka, wie­dzę, naturę i intuicję.