Polityka prywatności

Obowiązuje od 25.05.2018

 

WSTĘP

Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki Usługi Wellness i Spa Małgorzata Sodulska (dalej „Usługi Wellness i Spa” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług.

Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z nami poprzez adres e-mail info@jakjedwabspa.pl podając w temacie „dane osobowe”, korespondecyjnie na adres: Usługi Wellness i Spa Małgorzata Sodulska, ul. Piramowicza 4, 90-254 Łódź, lub osobiście w salonie pod wyżej wymienionym adresem.

Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

 • Dane osobowe - to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Osoba możliwa do zidentyfikowania - to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
 • Przetwarzanie danych osobowych - to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.
 • Administrator danych osobowych - to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych określają regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne Usługi Wellness i Spa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE

 

Kto jest administratorem moich danych?

Usługi Wellness i Spa Małgorzata Sodulska z siedzibą w Łodzi (90-254) przy ul. Piramowicza 4 jest administratorem Twoich danych osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.jakjedwabspa.pl lub przekazywanych w związku ze świadczonymi usługami.

 

Jakie dane są przetwarzane?

Usługi Wellness i Spa zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Klientów oraz Użytkowników strony internetowej jakjedwabspa.pl oraz
 • Osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi.

Usługi Wellness i Spa może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • umawiania i rezerwacji wizyt w salonie,
 • składania zaytań o produkty i uslugi świadczione przez Usługi Wellness i Spa
 • składania reklamacji.

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Usługi Wellness i Spa należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego,
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania,
 • dane dotyczące stanu zdrowia – niezbędne do określenia wskazań i przeciwwskazań do zabiegów.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje, może uniemożliwić podjęcie działań przez Usługi Wellness i Spa lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik. 

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania I reklamacje, może uniemożliwić podjęcie działań przez Usługi Wellness i Spa lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

 

W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

 • Wykonanie umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Usługi Wellness i Spa w celu realizacji usług i sprzedaży świadczonych przez Usługi Wellness i Spa. W tym celu Usługi Wellness i Spa może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. przypomnienia o terminach Wizyt w salonie, itp.

 • Obowiązki prawne Usługi Wellness i Spa [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące usług i produktów.

 • Uzasadniony prawnie interes Usługi Wellness i Spa [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez Usługi Wellness i Spa w celu marketingu produktów i usług, w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące świadczonych usług i sprzedawanych produktów.

 • Twoja zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług w Usługi Wellness i Spa. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

Klient w czasie wizyty w Usługi Wellness i Spa może mieć możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera oraz bezpośredni marketing telefoniczny.

 

Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

 • Wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania usługi lub realizacji sprzedaży oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż do czasu rozpatrzenuia reklamacji lub przedawnienia roszczeń.

 • Obowiązki prawne Usługi Wellness i Spa

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego), w takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

 • Twoja zgoda

 Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

 • Uzasadniony prawnie interes Usługi Wellness i Spa

 Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Komu są udostępniane moje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty:

 • dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających Usługi Wellness i Spa
 • w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne),
 • dostawcy usług zaopatrujących Usługi Wellness i Spa w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz rachunkowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, księgowych, firmy kurierskie i pocztowe).

 

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej.

 

Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem formularza kontaktowego na stronie www.jakjedwabspa.pl. Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania. Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu. Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są wolne od opłat.

 

Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do Usługi Wellness i Spa z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • kategorii Twoich danych osobowych,
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych,
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych lub kryteriach jego określenia,
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi,
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Usługi Wellness i Spa odpowiedniego oświadczenia.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

  • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności,
  • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że Usługi Wellness i Spa będzie mogło w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

 • Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do żądania od Usługi Wellness i Spa wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od Usługi Wellness i Spa przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:

  • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów Usługi Wellness i Spa oraz
  • w sposób zautomatyzowany.

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych Usługi Wellness i Spa (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

 • Prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

 Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

   • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane,
   • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

 

Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.jakjedwabspa.pl

Uwaga! Wycofanie zgody może prowadzić do tego, że Usługi Wellness i Spa nie będzie mógł realizować dla Ciebie usług, których podstawą była Twoja zgoda.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

 

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Usługi Wellness i Spa

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Usługi Wellness i Spa nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Usługi Wellness i Spa nie będzie mogło przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Usługi Wellness i Spa i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

 

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

JAK JEDWAB | KOSMETYKA & WELLNESS

ul. Pira­mo­wi­cza 4
90 –254 Łódź,
 
E-mail: info@jakjedwabspa.pl
Tele­fon: 603 663 064
Domo­fon: 103

Godziny otwar­cia:
pn-pt      11.00−20.00
sb            9.00–15.00

* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane